ANALIZY - PROGNOZY  FINANSOWE

Analiza - ujęcie rynkowe

1. Liczba akcji:

[@]

Podczas kalkulacji liczby akcji dobrze jest zwrócić uwagę na tak zwany akcjonariat rozproszony (Free float) przedsiębiorstwa publicznego, czyli akcjonariat znajdujący się poza posiadaniem dużych inwestorów.

2. Wypłacona dywidenda na jedną akcję D:

RPP. C.II.2. 
-------------------------------------------------
liczba akcji

Wartość wypłaconych dywidend można pobrać z rachunku przepływów pieniężnych, z grupy przepływu środków pieniężnych z działalności finansowej, z pozycji dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli. Ewentualnie, dokładniejsze dane o wartości wypłaconej dywidendy na jedną akcję można szukać w publikowanych sprawozdaniach z działalności spółki.

3. Średnia rynkowa cena jednej akcji P:

rynkowa cena jednej akcji [@]
-------------------------------------------------
liczba okresów

Średnia rynkowa cena jednej akcji jest ilorazem rynkowych wycen danego walory w relacji do ilości wycen w danym okresie. Informacje te pobierane są z witryn prezentujących archiwalne notowania z wybranego okresu.

4. Wartość księgowa spółki BV:

aktywa razem – zobowiązania razem

 Wartość księgowa spółki (z ang. Book Value), to wartość aktywów spółki pomniejszona o wartość zobowiązań długo i krótkoterminowych.

5. Wartość księgowa jednej akcji BVS:

wartość księgowa BV
-----------------------------------------------------------------
liczba wyemitowanych akcji
 

Wartość księgowa jednej akcji spółki notowanej na GPW (z ang. Book Value per Share) jest wyliczona, jako iloraz wartości księgowej majątku spółki BV, w relacji do ilości wyemitowanych akcji. Wartość ta ulega wahaniom wraz ze zmieniającą się wartością majątku i zadłużenia spółki.

6. Kapitalizacja:

liczba akcji x cena rynkowa jednej akcji P

Kapitalizacja jest to wartość rynkowa spółki notowanej na giełdzie równa jest iloczynowi aktualnego kursu akcji i liczby akcji spółki w obrocie giełdowym.

7. Zysk (strata) na jedną akcję EPS:

zysk netto
----------------------------------
liczba akcji

Wartość wskaźnika EPS (z ang. Earning Per Share) informuje o ilości wypracowanego zysku w relacji do liczby wyemitowanych akcji. Wskaźnik EPS jest podstawowym wskaźnikiem dla akcjonariuszy informującym o ilości zysku, jaki wypracowały ich posiadane akcje.

8. Wskaźnik P / E:

średnia rynkowa cena jednej akcji P
--------------------------------------------------------------------

EPS

Wskaźnik ceny rynkowej w relacji do zysku na jedną akcję (z ang. Price / Earnings ratio) pozwala na porównanie inwestycji w akcje różnych spółek.   Wartość tego wskaźnik informuje o ilość ceny, którą należny zapłacić za jednostkę wypracowanego zysku na jedną akcję.

9. Wskaźnik wartości rynkowej do wartości księgowej P / BVS:

rynkowa cena jednej akcji P
------------------------------------------------------------

wartość księgowa jednej akcji BVS

Wskaźnik wartości rynkowej do wartości księgowej (z ang. Price / Book Value per Share) informuje o relacji rynkowej ceny jednej akcji w stosunku do jej wartości księgowej. Wartość przekraczająca 1,0 oznacza przeszacowanie wartości księgowej spółki, a wartości poniżej 1,0 oznaczają niedoszacowanie.

10. Wskaźnik stopy dywidendy DYR:

dywidenda na jedną akcję D
-------------------------------------------------

rynkowa cena jednej akcji P

Wartość wskaźnika stopy dywidendy (z ang. Dividend Yield Ratio) przedstawia relację wypłaconej dywidendy na jedną akcję w stosunku do ceny rynkowej jednej akcji. Informuje o ilości wypłaconej dywidendy w zainwestowaną jednostkę ceny jednej akcji.

11. Wskaźnik poziomu dywidendy DPS:

zysk przeznaczony na dywidendę
-------------------------------------------------

ilość wyemitowanych akcji

Wskaźnik poziomu dywidendy (z ang. Dividend Per Share) przedstawia relację zysku przeznaczonego na dywidendę i ilości wyemitowanych akcji. Informuje on o ilości zysku przeznaczonego do podziału na jednostkę akcjonariatu.

12. Wskaźnik stopy wypłaty dywidendy DPR:

dywidenda na jedną akcję D
-------------------------------------------------

zysk netto na jedną akcję EPS

Wskaźnik stopy wypłaty dywidendy (z ang. Dividend Payout Ratio) informuje, jaka część zysku została przeznaczona na wypłatę dywidendy. Zmieniająca się wartość tego wskaźnika w czasie, przedstawia przyjętą politykę wypłaty dywidend oraz politykę inwestycyjną spółki.  

13. Wolne przepływy pieniężne FCF:

NOPAT + amortyzacja – nakłady inwestycyjne – zmiana kapitału obrotowego netto

Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych FCF (z ang. Free Cash Flow) obrazuje ilość gotówki, jaką może wygenerować przedsiębiorstwo po odliczeniu środku na utrzymanie i rozbudowę swoich aktywów. Wskaźnik ten przedstawia potencjał inwestycyjny spółki i możliwą, ewentualną wysokość wypłaconych dywidend.

 

14. Łączna korzyść dla akcjonariusza ŁKA w zł:

DPS + (P1 - P0)
 

Wskaźnik łącznej korzyści dla akcjonariusza ŁKA przedstawia sumarycznie wartość otrzymanej dywidendy oraz różnicę ceny akcji w okresie ubiegłym i obecnie.

15. Łączna korzyść dla akcjonariusza ŁKA w %:

ŁKA w zł : P0 x 100%
 

Łączna korzyść dla akcjonariusza ŁKA w %, przedstawia dokładnie tę samą wartość, co wskaźnik nr 14, lecz w ujęciu procentowym.

16. Całkowity zwrot z przedsiębiorstwa TBR:

wolne przepływy pieniężne FCF
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100%
szacowana wartość początkowa przedsiębiorstwa + (szacowana wartości końcowa - szacowana wartość początkowa) / szacowana wartość początkowa


Wskaźnik całkowitej stopy zwrotu z przedsiębiorstwa TBR (z ang. Total Business Return) jest w swojej interpretacji analogicznym wskaźnikiem jak TSR, z tą jednak różnicą, iż może być zastosowany do przedsiębiorstw nienotowanych na GPW. Słabością tego wskaźnika jest szacowanie wartości początkowej i końcowej przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, nie powinien być podstawą w systemie motywacyjnym. 

17. Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy TSR:

(P1 - P0) + D
--------------------------------------- x 100%
P0

Wskaźnik dochodu całkowitego dla akcjonariuszy (z ang. Total Shareholder Return) określa stopę zwrotu dla inwestorów posiadających akcje danego przedsiębiorstwa w określonym terminie. Jest miernikiem przyrostu wartości dla akcjonariusza zbieżnym z wartością wskaźnika ŁKA w %.

18. Stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego ROIC:

NOPAT
--------------------------------------------- x 100%
kapitał zainwestowany IC

Stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego ROIC (z ang. Return On Invested Capital), powinna być, co najmniej równa średniemu ważonemu kosztowi kapitału WACC, a oczekiwaną wartością jest ROIC > WACC. Przy wyliczaniu wartości tego wskaźnika należy zwrócić uwagę na metodę liczenia wskaźnika NOPAT, gdyż jest on liczony od wartości wskaźnika EBIT, który przyjmuje trzy różne metody wyliczenia. Przyjęta metoda wyliczenia kapitału zainwestowanego została przedstawiona w zakładce Uzupełnienie.

19. Stopa zwrotu po odliczeniu kosztu kapitału:

ROIC - WACC

Stopa zwrotu po odliczeniu średniego ważonego kosztu kapitału WACC, przedstawia wypracowaną stopę zwrotu netto. Oznacza to, iż pomimo uzyskania dodatniej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału IC, możliwe jest, że po odliczeniu średniego ważonego kosztu pozyskania tegoż kapitału (WACC), stopa zwrotu wychodzi ujemna. Bardzo dobrze oddaje tę sytuację przykładowy wykres nr 1 w latach 2002 i 2004. Na wykresie widać, iż stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego ROIC, była dużo poniżej poziomu średniego ważonego kosztu kapitału WACC.

20. Ekonomiczna wartość dodana EVA:

(ROIC - WACC) x IC

Ekonomiczna wartość dodana EVA (z ang. Economic Value Added) zysk ekonomiczny, czyli wartość różnicy pomiędzy dochodem uzyskanym przez właściciela, a dochodem oczekiwanym. Przedstawia ona wypracowany zysk ROIC z zainwestowanego kapitału IC, po odliczeniu kosztów jego uzyskania WACC. Ekonomiczna wartość dodana jest ściśle powiązana z zamysłem wyliczenia miernika efektywności SVA. Oznacza to, iż ekonomiczna wartość dodana EVA definiuje wartość dodaną dopiero wówczas, gdy stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego ROIC jest wyższa, od średniego ważonego kosztu kapitału WACC, gdzie w tradycyjnym ujęciu zysk netto w rachunku zysków i strat określana jest, jako wartość przekraczająca zero. Opisaną sytuację bardzo dobrze przedstawia przykładowy wykres nr 1, widać na nim, że ekonomiczna wartość dodana EVA, została wypracowana tylko w niewielkim stopniu w latach 2001 i 2005.

Wykres przykład 1: Stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego ROIC i średni ważony koszt kapitału WACC

Stopa zwrotu ROIC i koszt kapitału WACC


21. Rynkowa wartość dodana MVA:

kapitalizacja - IC

Rynkowa wartość dodana MVA (z ang. Market Value Added) wyraża wartości rynkową przedsiębiorstwa (kapitalizacja) nad całkowitą wartością zainwestowanego kapitału IC. W związku z metodyką liczenia wskaźnika MVA i wykorzystaniem w niej rynkowej wyceny danej akcji, wskaźnik ten będzie się charakteryzował dużymi wahaniami spowodowanymi zarówno wahaniami całego rynku, wahaniami rynkowej wyceny danego waloru oraz wszystkimi spekulacjami rynkowymi na danym walorze. Dużo bardziej stabilny wynik wartości dodanej oddaje wskaźnik ekonomicznej wartości dodanej EVA. Przykładowy wykres nr 3 przedstawia wspomniane różnice pomiędzy wahaniami wskaźnika MVA i EVA.

Wykres przykład 2: Kapitał zainwestowany i kapitalizacja

Kapitalizacja i kapitał zainwestowany


Wykres przykład 3: Rynkowa wartość dodana MVA i ekonomiczna wartość dodana EVA

Rynkowa wartość dodana MVA i ekonomiczna wartość dodana EVA


22. Gotówkowa wartość dodana CVA:

NOPAT + amortyzacja - WACC x (IC + amortyzacja skumulowana)

Ogólna koncepcja wskaźnika gotówkowej wartości dodanej CVA (z ang. Cash Value Added) oparta jest na wskaźniku EVA, z tą różnicą, iż wskaźnik gotówkowej wartości dodanej bazuje na wielkościach pieniężnych. 

23. Wartość dodana dla właścicieli SVA:

NOPAT - (IC x WACC)

Miernik efektywności (z ang. Shareholder Value Added) oddaje wartość zysku netto wypracowanego z podstawowej działalności operacyjnej, w relacji do średniego ważonego kosztu kapitału zainwestowanego WACC. Dodatnia wartość wypracowana na tym wskaźniku oznacza, że wartość zysku netto wypracowanego z podstawowej działalności operacyjnej przekracza średni ważony koszt kapitału WACC. Gdzie w tradycyjnym ujęciu zysk netto w rachunku zysków i strat określany jest on, jako wartość przekraczająca zero. Oznacza to, że miernik efektywności SVA definiuje zysk netto dopiero wówczas, gdy zysk netto wypracowany z podstawowej działalności operacyjnej NOPAT przekracza średni ważony koszt kapitału WACC.

24. Ekonomiczna wartość dodana dla 
akcjonariuszy SEVA:

(ROE - koszt kapitału własnego) x kapitalizacja t0

Ekonomiczna wartość dodana dla akcjonariuszy (z ang. Shareholder Economic Value Added) jest różnicą z rentowności kapitału własnego ROE i kosztu jego uzyskania oraz iloczynem otrzymanego wyniku i kapitalizacji z poprzedniego okresu. Otrzymany wyniki przedstawia wartość dodaną z zainwestowanego kapitału własnego w akcje wybranej spółki notowanej na GPW.

25. Indeks tworzenia wartości VCI:

ROE
------------------------------------------------ x 100%
koszt kapitału własnego

Indeks tworzenia wartości VCI (z ang. Value Creation Index), jest ilorazem rentowności kapitału własnego ROE i kosztu jego pozyskania. Oczekiwaną wartością tego wskaźnika jest wyższa rentowność kapitału własnego od jego kosztu. Oznacza to, iż wartość tego wskaźnika powinna przekraczać 100%, co oznacza, że kapitał własny generuje dodatnią wartość ponad koszt jego pozyskania.

Zamów analizę w ujęciu rynkowym...>>


Zobacz również:
Analiza wskaźnikowa  Struktury  Płynności finansowej  Płynności dynamicznej  Zadłużenia  Sprawności działania • Pracy  Rentowności  Ryzyka  Uzupełnienie
Analiza sprawozdań  Bilans  Rachunek zysków i strat - porównawczy • kalkulacyjny  Rachunek przepływów pieniężnych  Zestawienie zmian w kapitale własnym
Prognoza sprawozdań  Aktywa bilansu  Pasywa bilansu  Rachunek zysków i strat
Inwestycje • Rzeczowe  Finansowe  Średni ważony koszt kapitału WACC  Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
Analiza • Piramidalna  Model Du Ponta  Dyskryminacyjna  System wczesnego ostrzegania  Wzorcowe układy nierówności wskaźników